Jump to content

Registration Terms

Pravidla diskuzního a prodejního fóra Console-Forum.net

Nacházíte se na diskuzním a prodejním fóru umístěném na webovém rozhraní https://console-forum.net (dále jen „fórum“) provozovaném naší společností

RAPIDNET spol. s r. o., se sídlem Lípa 140, 763 11 Lípa

: 49451618

DIČ: CZ49451618

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12816

Kontaktní e-mail: info@console-forum.net

 

1.      Úvodní ustanovení

1.1.         Tato Pravidla diskuzního a prodejního fóra (dále jen „pravidla“) vymezují a upřesňují pravidla užívání diskuzního fóra, včetně pravidel pro prodej a nákup zboží či služeb na tomto fóru. Ochrana osobních údajů se řídí dokumentem Zásady ochrany osobních údajů.

Diskuzní a prodejní fórum (dále též jen „fórum“) je určeno pro vkládání příspěvků, nabídek k prodeji zboží a poptávek po něm a vkládání dalších informací včetně nahrávání obrázků a fotografií (dále společně jako „příspěvky“; za součást příspěvku se považuje i podpis, za příspěvek se považuje i obsah uživatelského profilu včetně obrázků a fotografií) a komunikaci na chatboxu a prostřednictvím pošty na fóru. Fórum je služba spočívající v ukládání informací poskytnutých uživatelem ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

1.2.         Užíváním fóra prohlašujete, že jste se s těmito pravidly důkladně seznámili, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi. Dále se zavazujete, že fórum nebudete užívat způsobem či za účelem, který by byl v rozporu s těmito pravidly, platnými právními předpisy či dobrými mravy.

 

2.     Registrace na fóru

2.1.         Podmínkou plného využívání funkcí fóra je registrace. Obsah fóra však může být zobrazen i neregistrovaným uživatelům.

2.2.         Podmínkou registrace je dosažení věku 15 let.

2.3.         Registrovat se lze vyplněním formuláře na fóru, popřípadě lze využít uživatelský účet na sociální síti Facebook. Registrací je vytvořen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

2.4.         Uživatelské jméno musí být v souladu s dobrými mravy i se zákonem. Zvláště se zakazují urážlivá, hanlivá nebo vulgární uživatelská jména. Zakazují se také uživatelská jména, která jsou způsobilá vyvolat klamný dojem o identitě nebo povaze uživatele či úmyslně vyvolávají nebezpečí záměny s jiným uživatelem.

2.5.         Pravidla stanovená níže pro obsah příspěvků (zejména čl. 4.4) platí přiměřeně i pro profilovou fotografii a úvodní fotografii.

2.6.         Každá osoba smí mít pouze jeden uživatelský účet. Výjimky můžeme povolit písemnou formou, počítaje v to i elektronickou formu.

2.7.         Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek. V takovém případě též můžeme zablokovat přístup z vaší IP adresy na fórum.

2.8.         Registrace na fóru je bezplatná.

 

3.      Obecné povinnosti a odpovědnost uživatele či návštěvníka fóra

3.1.         Bez ohledu na to, zda na fórum vkládáte příspěvky či nikoliv, berete na vědomí, že nesmíte:

a)            užívat fórum v rozporu s těmito pravidly;

b)           zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást fóra, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu a chod fóra nebo data na něm;

c)            používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz fóra;

d)           neoprávněně zpracovávat jakékoliv osobní údaje nebo jiné informace důvěrné povahy, zveřejněné na fóru.

3.2.         Každý uživatel i návštěvník odpovídá za své chování na fóru nám i ostatním uživatelům a návštěvníkům. Pokud by přesto byla shledána naše povinnost hradit komukoliv jakoukoliv újmu, vzniklou vaším jednáním na fóru, které je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo těmito pravidly, jste povinni nám nahradit vše, co jsme museli těmto poškozeným vydat.

3.3.         Každý uživatel je povinen nás upozornit na obsah na fóru, o němž má důvod se domnívat, že je v rozporu se zákonem.

 

4.      Pravidla pro příspěvky a témata

4.1.         Fórum je určeno k diskuzím o herních konzolích a souvisejících tématech, prodej a nákup herních konzolí a příbuzného zboží, popř. služeb, a k vkládání dalších obdobných příspěvků.

4.2.         Všechny příspěvky jsou zveřejněny spolu s Vaším uživatelským jménem.

4.3.         Vezměte na vědomí, že odpovídáte za obsah svých příspěvků. Neneseme odpovědnost za obsah příspěvků na diskusním fóru.

4.4.         Na fórum je zakázáno umisťovat příspěvky:

a)            které poškozují nebo jsou způsobilé poškodit dobré jméno a pověst třetích osob;

b)           které neodpovídají zaměření dané sekce nebo celého fóra;

c)            jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s těmito pravidly, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména příspěvky, jež lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále příspěvky erotického či pornografického charakteru (a to i pokud jde o legální pornografii);

d)           které vyvolávají silné kontroverze a/nebo je jejich zjevným cílem vyvolávat spory mezi uživateli (tzv. trolling);

e)            dále též jakékoliv příspěvky politické povahy;

f)             obsahující texty a vyobrazení, k nimž nemáte náležitá autorská práva;

g)            obsahující kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být požadovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;

h)           obsahující reklamní informace (za reklamní informace se nepovažuje vlastní inzerce);

i)             které odkazují na jiná webová rozhraní nebo vyzývají ke komunikaci mimo toto fórum;

j)             které obtěžují ostatní uživatele a/nebo snižují jejich uživatelský komfort, zejména více příspěvků od jednoho uživatele za sebou či bezobsažné příspěvky, včetně těch, jejichž účelem je pouhé poděkování jinému uživateli (k poděkování využívejte tlačítko „Děkuji“),

4.5.         Kromě pravidel stanovených v předchozích článcích platí navíc pro témata (topicy), že nesmí být duplicitní k již zveřejněným tématům

4.6.         Kromě pravidel stanovených v předchozích článcích platí dále pro podpisy, že nesmí:

a)            obsahovat videa;

b)           být způsobilé klamat o identitě či podstatných vlastnostech uživatele, zejména o jeho odborné způsobilosti, povolání či funkci.

4.7.         Vyhrazujeme si právo udělit výjimky z výše stanovených omezení. Výjimku lze udělit pouze písemně, počítaje v to i elektronickou formu. Nelze udělit výjimku ze zákazu vkládání příspěvků nebo témat, které porušují zákon nebo dobré mravy.

4.8.         Vyhrazujeme si právo odstranit nebo znepřístupnit příspěvky i témata, které jsou v rozporu s těmito pravidly. Dále jsme oprávněni dle svého uvážení odstranit či znepřístupnit jakékoliv příspěvky na diskuzním fóru, a to i bez udání důvodu.

 

5.      Pravidla pro chatbox

5.1.         Pro chatbox platí přiměřeně pravidla pro příspěvky, zejména omezení stanovená v čl. 4.4 těchto pravidel. Ustanovení čl. 4.4 písm. j) poslední vedlejší věty (zákaz příspěvků, které obsahují pouze poděkování) se zde nepoužije.

5.2.         Vezměte prosím na vědomí, že obsah chatboxu není důvěrný. Nevkládejte do něj žádné důvěrné informace.

6.      Pravidla pro poštu

6.1.         Pro obsah pošty platí přiměřeně pravidla, stanovená pro příspěvky, zejména omezení v čl. 4.4.

6.2.         Ustanovení čl. 4.4 písm. b), e) a j) se pro poštu neužijí, pokud s takovými zprávami jejich příjemce souhlasí.

6.3.         Vezměte prosím na vědomí, že máme přístup k obsahu pošty.

 

7.      Pravidla pro inzerci a nákup a prodej zboží a služeb

7.1.         „Inzercí“ se míní všechny příspěvky a zprávy na chatboxu, které směřují k uzavření jakékoliv úplatné smlouvy, zejména kupní nebo o dílo.

7.2.         Obsah inzerce musí odpovídat zaměření fóra (čl. 1.1 druhý odstavec těchto pravidel).

7.3.         Obsahem inzerce ani poptávky učiněné prostřednictvím fóra nesmí být plnění nezákonné povahy. Obsah inzerce nesmí být jakkoliv klamavý.

7.4.         Zboží a služby nabízené na fóru nejsou nabízeny námi, neplyne-li něco jiného z konkrétní inzerce. Nejsme ani zprostředkovateli těchto smluv. V žádném případě za uzavření, plnění ani obsah smluv, které nejsou na fóru uzavírány námi, neodpovídáme ani neručíme.

7.5.         Neodpovídáme ani neručíme za plnění účetních a daňových povinností, povinností vůči spotřebiteli i jakýchkoliv dalších povinností plynoucích z inzerce a následného prodeje zboží a služeb na fóru.

7.6.         Vyhrazujeme si právo omezit objem inzerce, vkládané uživatelem, a to i se zpětnou účinností. Vyhrazujeme si právo omezit nebo vyloučit prodej podnikatelské povahy (tedy soustavný).

 

8.     Autorská práva k obsahu fóra

8.1.         Obsah fóra (texty, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) může být chráněn autorským právem nebo jinými právy nás nebo dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na fóru.

8.2.         Vezměte na vědomí, že názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

8.3.         Přes výše stanovené neneseme žádnou odpovědnost za to, že vaše texty či jiná vaše autorská díla vložená na fórum nebudou užita jinými osobami.

 

9.      Závěrečná ustanovení

9.1.         Neodpovídáme za žádnou újmu vzniklou užitím nebo nemožností užít fóra.

9.2.         Veškeré vztahy neupravené těmito podmínkami ani Zásadami ochrany osobních údajů se řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

9.3.         Znění těchto pravidel můžeme měnit či doplňovat. Změna je účinná okamžikem zveřejnění nového znění pravidel na fóru, není-li stanovena pozdější doba účinnosti. Právní vztahy se řídí zněním pravidel, které bylo účinné v okamžiku, kdy tyto vztahy vznikly.

9.4.         Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu, kontaktního formuláře na fóru nebo prostřednictvím pošty na fóru.

 

 

Tyto Pravidla jsou platné a účinné od 25. 5. 2018

 

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. Privacy Policy