Jump to content

Sega hry na PS3 - bez linuxu a Swap Magicu


rtepik
 Share

Recommended Posts

Neni to muj navod:

potrebne soubory:http://anonym.to/?http://www.ps3news.com/forums/downloads.php?do=file&id=3972

Hey.. long time to write

With the hot news i saw i had to something! Swap Magic on ps3 running? i thought it was patched, and indeed so, but only on US/Jap consoles.. I tried several swap magic (SM from now), but none worked... and this is becaused it IS patched, on fw 2.10 and up.

So i thought... if they patched a specific title, they seem they haven't patched others... so i found that i can create a bootable ps2 disc and i made one. I added many useful ps2 elfs (not all useful for now..) but we have what we need.

This method using an original SM disk has been already posted.. but never actully confirmed how or when SM works.. The method with an ORIGINAL SM DISK works only on EUROPEAN PS3s any FW, except 40gb ps3 which cannot run ps2 discs.

My method works along with above, but on ALL PS3's. any region, any FIRMWARE, except 40gb ps3 which cannot run ps2 disks again. AND you can run almost ANY ELF!!!

Ok first the proof and then tutorial:

First lets see what we need:

Please note that only usb port 1 and 2 can be used, and ports 3 and 4 MUST be empty, for the tutorial to work!

- A ps3

- A brain

- A usb mass storage device (good brand) - cards will not work (only with a single adapter-not a multiple one) (psp will work)

- An original SM disk/or have already done the swap disk mod

- An Original Ps2 game of your region-prefer games with high TOC size like devil may cry

- And a blank dvd, and a dvd writer (if you haven't got an original SM disk)

So do you have all that? Let's go!

1) First decompress SEGA-SNES_Emulator_FilePack_For_PS3.rar using winrar, and plug in the usb mass storage device on your pc. make sure that your usb stick is formatted on fat32, and copy all the contents in the folder named "to the usb disk" in the root direcory of your usb stick.

2) If you haven't got a SM disk, open the folder "burn to dvd using dvd decrypter" included in the package, and burn into a dvd using dvd decrypter or nero, the image "uLaunch+sm NTSC and ntscj.nrg" if ur ps3 is a jap/us/hg one, or the "uLaunch+sm PAL" if you have a eur one.

3) Now turn on your ps3, plug the usb stick, and insert your original SM disk. Make sure that you created a ps2 virtual memory card from the xmb. If you haven't SM, insert your high toc ps2 game in the tray, and then swap it with the disk you just burned. Now start the disk.

4) If you haven't a swapmagic go to step 5), else follow this:

as soon as sm boots:

press R1 + Up on the Dpad simultaneously and a menu should appear.

Press any direction on the Dpad and then circle to enter Config.

Press circle again at default and then in the new list go down to 'MISC/' and press circle

Go down one to 'FileBrowser' and yes press circle again

Now the old config menu should appear go down to 'Ok' and press cicle

At this point you have to make sure 'FileBrowser' text is gray by using Dpad directions and press circle when it is gray.

Here go down to 'MASS:/' the go down to 'USBD.IRX' and press R1 and then 'Copy' (press circle)

Press triange to go back

Now go to 'mc0:/' and press circle

Press R1 and then go down to 'New Dir' and press circle

Name the new directory BEDATA-SYSTEM then press Ok

Enter the BEDATA-SYSTEM directory now and press R1 again then paste the USBD.IRX file there by chosing 'Paste' in the box

Press triange twice and then the PS button and 'Quit Game'

Now start Swap Magic Again

This time hold up on the dpad and then press L1

This will bring up the choice of emulators Pgen and Snes Station

Choose the one you want by pressing X

There you have it its all done !!

written by lolittle

You can read the rest for more info! (u will need that)

5) As Playstation 2 animation appears, press the ps buton again on your sixaxis. Ulaunch has been started already ^_^. press any key, and go to Filebrowser (circle), and then swap the disk with your original ps2 disk, and go to cdfs, and seach for a file named usbd.irx. It shouldn't be hard to find, but if you can't find it, search it in another game (i found it on a pal ver. of socom 3).

As soon as you find it, press r1, and copy the file. now go back using triange and get into mc0:/. press r1 and create a new directory named "BEDATA-SYSTEM", enter it, and press r1 and paste usbd.irx in there. Now press the ps button and reset the game. (make sure that you swapped to the ps2 bootable dvd again.

6) Now go ulaunch will boot again, go to cdfs:/ again, and start Swap Magic Coder v3.8.ELF. SM will boot, now go to smboot press X and X again to boot smboot0. PSXloader will boot, and press select to select the right usb driver. F (Pgen) for pgen, and sio usb mass(E)/xsio usb mass(D) for the snes emulator

7) Select your elf, and boot! now you in the emulator! navigate to the roms 'root of you usb stick'/games and PLAY!

Have fun,

St0RM53

Link to comment
Share on other sites

Sice baj tatároš ale aspon něco :)

Ahoj .. dlouho psát

S horké novinky i viděl, musel jsem něco! Swap Magic běžící na ps3? Myslel jsem, že to bylo záplatovaný, a vlastně ano, ale pouze na USA / Jap konzol .. Zkoušel jsem několik swap magie (SM od nynějška), ale žádný pracoval ... a to je becaused je záplatovaný na FW 2.10 a nahoru.

Tak jsem si myslel ... pokud záplatovaný konkrétního titulu, se zdá, že nebudou záplatovaný další ... tak jsem zjistil, že můžu vytvořit bootovací disk PS2 a jsem jeden. I přidáno mnoho užitečných PS2 elfs (ne všechny užitečné hned ..), ale máme, co potřebujeme.

Tato metoda s použitím originálních SM disk již posta .. ale nikdy actully potvrdila, jak a kdy funguje SM .. Metoda s původní SM DISK funguje jen na EVROPSKÉ PS3s žádné FW, kromě 40 GB PS3, které nelze spustit, PS2 disků.

Moje metoda pracuje spolu s výše, ale na VŠE PS3 to. jakémkoli regionu, všechny firmware, kromě 40 GB PS3, které nelze spustit, PS2 disky znovu. A můžete spustit téměř jakoukoliv ELF!

Ok první důkaz a potom tutorial:

YouTube Video

ERROR: Pokud vidíte toto, pak je na YouTube nebo nemáte nainstalován Flash.

První umožňuje vidět to, co potřebujeme:

Mějte na paměti, že pouze USB port 1 a 2 mohou být použity, a porty 3 a 4 musí být prázdný, pokud jde o výukový program do práce!

- A ps3

- Mozek

- USB mass storage zařízení (dobrá značka) - karet nefunguje (pouze s jediným adaptérem není-násobek jedné) (PSP bude fungovat)

- Originální SM disk nebo již odkládací disk mod

- Původní PS2 hru vašeho regionu-nejraději hry s vysokým TOC velikosti, jako čert května plakat

- A prázdné dvd a dvd spisovatel (pokud nemáte tu původní SM disk)

Takže máte všechno? Jdeme!

1) První dekomprimovat SEGA-SNES_Emulator_FilePack_For_PS3.rar pomocí WinRAR, a zasunout do USB Mass Storage zařízení na PC. ujistěte se, že Váš USB klíčenky je naformátovaný na FAT32, a kopírovat celý obsah do složky s názvem "na usb disk" v kořenovém direcory vaší USB klíčenky.

2) Pokud jste dostal SM disk, otevřete složku "vypálit na DVD pomocí dvd decrypter" zahrnuty v balíčku, a vypálit na DVD pomocí dvd decrypter nebo nero, obraz "uLaunch + sm NTSC a ntscj.nrg "pokud ur ps3 je jap / cz / hg jeden, nebo" uLaunch + sm PAL ", pokud jste ve výši jednoho.

3) Nyní zapněte vaše ps3, zapojte USB klíčenky, a vložte svůj původní SM disk. Ujistěte se, že jste vytvořili PS2 virtuální paměťovou kartu z xmb. Pokud nemáte SM, vložte vysoké toc PS2 hru v liště a pak je s odkládací disk jenom spálili. Nyní start disku.

4) Pokud není swapmagic přejděte ke kroku 5), jinak tento:

jakmile sm boty:

stiskněte R1 + Až na Dpad a současně by se měl objevit v nabídce.

Tisk jakémkoli směru na Dpad a potom kruhu vstoupit Config.

Tisk kruh opět ve výchozím nastavení a poté se v novém seznamu sstupují na 'misc /' a stiskněte kruh

Sstupují jeden 'FileBrowser' a ano stisknuté kolečko znovu

Nyní se stará konfiguračním menu by se měla objevit sstupují na 'Ok' a stiskněte cicle

V tomto okamžiku musíte ujistit, 'FileBrowser' text je šedá pomocí Dpad směrech a stiskněte kruhu, když je šedý.

Sem šel do 'HMOTNOST: /' na sstupují na 'USBD.IRX' a stiskněte R1 a pak 'Kopírovat' (tisk kruh)

Tisk triange jít zpět

Nyní jděte do 'mc0: /' a stiskněte kruh

Stiskněte R1 a pak šel do 'Nové Dir' a stiskněte kruh

Jméno nového adresáře BEDATA-SYSTÉM pak stiskněte OK

Zadejte BEDATA-SYSTÉM adresáře stiskněte R1 a nyní znovu a poté vložte soubor USBD.IRX tam výběru 'Vložit' v krabici

Tisk triange dvakrát a poté na tlačítko PS a 'Konec hry'

Nyní spusťte Swap Magic Opět

Tuto dobu drží na dpad a stiskněte L1

To bude vychovávat výběr emulátory Pgen a PNO Stanice

Vyberte si ten, chcete stisknutím X

Tady to máte své všichni udělat!

psané lolittle

Můžete si přečíst zbytek pro více info! (a bude potřebovat)

5) Pokud Playstation 2 animace nezobrazí, stiskněte ps buton opět na vaší sixaxis. Ulaunch byl zahájen již ^ _ ^. stisknutím libovolného tlačítka, a jít do Filebrowser (kruh), a pak swap disk s vaší původní PS2 disk a přejděte do cdfs a vyhledat soubor s názvem usbd.irx. Nemělo by být těžké ho najít, ale když nemůžete najít to, hledat to v jiné hře (Našel jsem to na kamaráda ver. Socom ze 3).

Jakmile najdete, stiskněte r1 a kopírování souborů. Nyní se vrátíte pomocí triange a dostat se do mc0: /. stiskněte R1 a vytvořte nový adresář s názvem "BEDATA-System", zadejte jej a stiskněte R1 a vložte usbd.irx tam. Nyní stiskněte tlačítko PS a resetovat hru. (ujistěte se, že je přeměnily na PS2 zaveditelný dvd znovu.

6) Teď jděte ulaunch bude spouštět znovu, jít do cdfs: / znovu a začít Swap Magic Coder v3.8.ELF. SM bude boot, teď jděte na smboot stiskněte X a X opět do boot smboot0. PSXloader bude spouštět, a stiskněte Zvolit pro výběr správné usb ovladač. F (Pgen) pro pgen a SiO USB (E) / xsio USB (D) pro PNO emulátor

7) Vyberte elf, a boot! Nyní jste v emulátoru! navigovat do ROM 'root vás USB klíčenky' / hry a PLAY!

Bavte se,

St0RM53

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. Privacy Policy